Generalforsamling på Frijsenborg Efterskole

31 maj 2021, Brian Ovesen

Den sidste dag i maj afholdte Frijsenborg Efterskoles bestyrelse generalforsamling. Der blev vedtaget nogle vedtægtsændringer og valgt bestyrelsesrepræsentanter. Ud over årets regnskab blev der aflagt beretninger både fra forstander og bestyrelse. Her kan I læse bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning 2021

Da vi sås til Frijsenborg Efterskoles generalforsamling for et års tid siden, var det under kraftigt indtryk af Covid-19 situationen med nedlukning, afspritning og behørig afstand til hinanden. Indtrykket var dog også, at vi havde det værste bag os. At verden nu stille og roligt var på vej mod det mere normale. Sådan blev det ikke – langt fra. Dette års elevhold startede ganske vist i august i fin stil med at fylde lokalerne på skolen. Det skulle desværre ikke vare ved. Efter en rigtig god start og en skøn juleafslutning kunne vore elever, som alle andre elever på landets efterskoler, ikke få lov til at vende tilbage til skolen. 

Igen blev computeren for eleverne midlet og bindeleddet til skolen.  For alle skoleelever er det naturligvis af stor betydning hver dag at kunne møde op på sin skole for at modtage undervisning, men også at kunne være en del af det sociale fællesskab med kammerater og lærere. På en efterskole er det jo selve sjælen at være på skolen. Fællesskabet og skolens mange tilbud er det eleverne ofte i årevis har set frem til. I dette skoleår nåede vi kun til jul. Derefter blev eneste kontakt til skole og kammerater gennem en computerskærm. 

Personalet på Frijsenborg Efterskole har gjort et fantastisk stykke arbejde for at bevare så meget af fællesskabet mellem skolen og eleverne som overhovedet muligt. Man har gjort alt for at udbyttet af undervisningen skulle være i top og for at motivere eleverne. Nok vil dette skoleår blive et anderledes efterskoleophold, men det skulle ikke forhindre eleverne i at få en god oplevelse. De meldinger, der er kommet fra elever og forældre, beviser, at det i høj grad er lykkes at få det bedste ud af situationen. 

Da foråret begyndte at titte frem, fik vi endelig lov til atter at byde eleverne velkommen tilbage til skolen. Nu kunne vi igen mærke livet på vores skole. Belært af erfaringerne, skal vi naturligvis være forsigtige med at gå ud fra, at krisen nu er overstået, men noget tyder dog på, at det værste måske kan være overstået. Igennem den lange periode af skoleåret hvor eleverne var hjemsendt, fik efterskolerne særdeles megen positiv omtale i medierne. Igen og igen hørte vi om elever, der længtes tilbage til deres skole. De lange måneder med fravær fra efterskolen blev fremhævet som et meget stort tab for eleverne. På den måde fik efterskolerne indirekte omtale som det bedste af alle steder at være og noget, som de unger mennesker meget nødigt ville miste noget af. Måske i virkeligheden ret inspirerende for potentielle kommende elever. 

Bestyrelsesarbejdet har naturligvis også været mærket af Corona situationen. Således har tre af årets bestyrelsesmøder måttet afholdes virtuelt på Google meet, hvilket er langt fra optimalt. Det at afholde et møde, hvor det er meningen, at alle skal kunne byde ind, er altså bedst, når man sidder i samme lokale. På den anden side kunne vi jo så mærke lidt af, hvordan det har været at være efterskoleelev i denne periode. 

Hvilken effekt Corona nedlukningen vil få på efterskolerne, er endnu for tidligt at sige noget om. Umiddelbart ser det dog ud til, at Frijsenborg er kommet nogenlunde nådigt igennem med minimalt tab af elever og følgelig med en nogenlunde intakt økonomi.  

Som fremlagt på sidste års generalforsamling, arbejdes der med planer om udvidelse af skolen. Dette primært for at kunne rumme et lidt større antal elever og dermed skaffe en lidt mere sikker fremtidig økonomi. En anden årsag til ændringerne på bygningerne er også at skaffe bedre og mere fremtidssikker plads i 2 centrale fælleslokaler. Nemlig spisesalen og foredragssalen. Især sidstnævnte har længe givet pladsmæssige udfordringer, når alle skulle samles der. Ofte har luften i lokalet været tynd, og temperaturen har været meget høj, når alle har været samlet i det ellers så dejlige lokale. 

Bestyrelsen har sammen med skolens ledelse gennemgået forskellige planer for den påtænkte ombygning. Sammen er vi kommet frem til det, vi kalder mellemløsningen. Den betyder, at vi fremtidigt kan optage 9 ekstra elever. Byggeomkostningerne er estimeret til 12 millioner kr. 

Vi havde håbet at kunne komme i gang, så det ville være forsvarligt at optage de ekstra elever til start i august i år. Med baggrund i Corona situationen samt de stærkt stigende materialeomkostninger, er det pt uvist, hvornår byggeriet kan påbegyndes og som følge deraf, hvornår det kan stå færdigt. 

Den nye bestyrelse 2021

Der er imidlertid ikke i bestyrelsen tvivl om, at vi har fundet det rigtige niveau for udvidelsen, og at skolens fysiske rammer vil få et betragteligt løft. Dette uden vi økonomisk bringer skolen ud i en økonomisk situation, som medfører tab af den altid vigtige frihed til i fremtiden at kunne disponere nogenlunde frit. Det skal også bemærkes, at hvis der senere bliver behov derfor, vil en yderligere udvidelse af elevfløjen i retningen af den nuværende hovedindgang forholdsvis nemt kunne finde sted.

Inden for de seneste 10 – 15 år har efterskole-landskabet forandret sig ret kraftigt. Rigtig mange af skolerne er ikke blot blevet udvidet ret kraftigt. De er også i høj grad blevet mere professionelt drevne. Skolerne ansætter markedsføringsansvarlige, forretningsførere og andre med forretningsmæssige kompetencer. Det er ikke mange år siden at det ville have været næsten utænkeligt på en efterskole. Da var en efterskole først og fremmest en skole med pædagogiske holdninger og idèer. Nogle kunne måske kalde skolerne lidt græsrodsagtige.

Mange skoler søger til stadighed i øget omfang at imødekomme elevernes skiftende hobbybetonede interesser. Nu er det ikke længere blot tilbud som håndbold, fodbold, gymnastik eller musik, der søges og tilbydes. Nu er det også f.eks. adventure, golf, e-sport eller motocross. Som en slags brobygning til livet videre fra skolen, tilbydes der nu også flere steder iværksætteri og flere håndværksfag. Man kan vel sige, at skolerne søger at følge med tiden. Ser man på efterskolelandskabet, får man det indtryk, at kampen om eleverne skaber stor kreativitet hos skolernes ledelse.

Kigger man 50 år tilbage var en efterskole i mange tilfælde et sted, man tilbød såkaldt utilpassede unge. Ikke sjældent sendte man elever fra København til Jylland. Dette for at de kunne komme langt væk fra det betændte miljø, som visse steder fandtes i hovedstaden. Gennem tiden siden da har efterskolerne i høj grad ændret karakter. I dag finder man på de fleste skoler unge, som søger et sted, hvor de kan udvikle og forbedre sig i et stort fællesskab samt udbygge sine kompetencer. Et efterskoleophold bruges og imødeses som et år, hvor man får mulighed for at få et udsyn til den verden, som venter, når folkeskolen er overstået. Et dannelses år som gør, at man ofte kan mærke det, når man efterfølgende møder et ungt menneske, der har været på efterskole.

Efterskolen har altid og vil altid være et sted, hvor der er eller bør være plads til at tage et socialt ansvar. Den ideelle efterskole er sig dette ansvar bevidst. Der skal være plads til både stærke og svagere elever.  Sådan en skole er Frijsenborg Efterskole. En skole hvor alle kan trives uanset den baggrund og de forudsætninger, man kommer med. Vi har en på alle måder smuk skole. En skole som siden 60èrne og 70`erne med ungdomsoprør etc. har gennemgået en kæmpe udvikling. Frijsenborg er en almen dannende skole, som på alle måder sætter barren højt, netop når det gælder dannelse. Vores skole bliver ofte brugt som målestok for en succesrig ”rigtig” efterskole. En skole, som vi alle kan være stolte af, og som primært rekrutterer elever gennem sit gode omdømme fra søskende til søskende og fra generation til genration.  Frijsenborg Efterskole er også en skole med styr på egen økonomi. Dette giver maximal frihed og en sikker fremtid.

Året 2020/21 har på alle måder været et udfordrende år. Alligevel er vi kommet helskindet igennem. Man kan sige at skolens nye ledelse har bestået med glans. Man fristes til at sige, ”når I har klaret dette år, så kan I vist klare hvad som helst”.  Det nye ledelseshold, som blev sat sidste år, fik jo følgeskab af hele 5 nye ansatte lærere. De 5 blev sammen med skolens mere garvede kræfter på alle måder testet i omstillingsparathed. Vi i bestyrelsen er slet ikke i tvivl om, at I har mere end bestået. Vi vil gerne sige ledelse og personale stor tak for et fantastisk flot stykke arbejde.