Målsætning for elever med høretab

Formålet med at integrere hørehæmmede elever:

 • At give hørehæmmede elever optimale muligheder for at deltage i undervisning, fritidsaktiviteter og øvrigt efterskoleliv på lige fod med andre efterskoleelever.

Derfor arbejder skolen efter:

 • At omkring 25% af vore elever er hørehæmmede.
 • At skabe et miljø, hvor hørehæmmede elever gennem samvær med normalthørende og andre hørehæmmede, styrkes såvel i deres faglige som personlige udvikling.
 • At undervisning og aktiviteter på skolen, tilrettelægges således, at der pædagogiske og praktisk tages hensyn til de hørehæmmede elever.
 • At normalthørende elever får øget forståelse for en handicapgruppes vanskeligheder og muligheder.
 • At de hørehæmmede har mulighed for daglig konsulentbistand samt at vi løbende gennem året tilbyder særlige aktiviteter med interesse for de hørehæmmede.
 • At vi i særlig grad er opmærksomme på de problemstillinger, der er knyttet til at være hørehæmmet (såvel personlige og sociale som praktiske/ tekniske aspekter).  
 • At ansatte – såvel lærere som øvrigt personale, har indsigt og viden om de hørehæmmedes forudsætninger og problemstillinger.
 • At lærerpersonalet gennem kurser og videreuddannelse løbende kvalificeres i forhold til forskning, pædagogisk og teknologisk udvikling.
 • At uddannelses- og erhvervsvejledningen for de hørehæmmede målrettes således, at opholdet i højere grad bliver starten på den fortsatte ungdoms-uddannelse end afslutningen af grundskoleforløbet. 
 • At skolen har et tæt samarbejde med såvel forældre som specialundervisningskonsulenter i kommuner og/eller regionalkommuner.
 • At nyeste og nødvendige tekniske hjælpemidler er til rådighed.

Afgrænsning af de hørehæmmede elever:

Målgruppen er normalfungerende hørehæmmede, der ikke har brug for at anvende tegnsprog og derfor kommunikationsmæssigt kan begå sig i elevflokken.

Såvel hørenedsættelsen som den undervisningsmæssige totalsituation varierer stærkt fra elev til elev. Nogle elever har været placeret i almindelige klasser i folkeskolen med forskellige grader af støtteforanstaltninger, mens andre kommer fra amternes undervisningscentre. Denne forskelligartethed må der tages hensyn til i undervisningen.