Thailandsk

ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูลเป็นโรงเรียนประจำซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวชะอุ่มทางใต้ของเมืองฮัมเมิล ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของฝั่งยูลแลนด์

จากจุดเริ่มต้นของกรุนวี่และคอลด์ ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ โดยสื่อผ่านคำพรรณาและบทสนทนาในบทเพลงที่ใช้ร้องเป็นประจำทุก ๆ วัน  โรงเรียนได้ขยายแนวความคิดจากเดิม ด้วยการส่งเสริมทางด้านกีฬาเพิ่มเติม

ปัจจัยสำคัญที่เป็นคุณประโยชน์ในการเรียนการสอนและการอยู่ร่วมกันคือ ความเชื่อถือไว้วางใจ เสรีภาพและความร่วมมือกัน การให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ

ณ ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูล เราค้นหาจุดศูนย์กลางที่ทำให้นักเรียนของเราได้รับการศึกษาที่ดีและมีการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการศึกษาต่อของแต่ละบุคคลเป็นอันดับแรก

การสอนในวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานภาควิชาบังคับให้นักเรียนมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เราพยายามเสมอที่จะตอบสนองความต้องการในรูปแบบการศึกษาและวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเรา  จึงมีการวางแผนอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน เช่น ความสะอาดที่ได้มาตรฐานสูง ขอบเขตในการบริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและการออกแบบตกแต่งสถานที่แบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของนักเรียน

เราคือตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนในระดับพื้นฐานกับโรงเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา  ดังนั้นเราจึงจัดครูแนะแนวทางการศึกษาและสายอาชีพไว้เป็นจุดศูนย์กลาง

โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 หลังจากการทบทวนอย่างรอบคอบของครู จึงย้ายโรงเรียนจากใจกลางเมืองฮัมเมิลในปี 1990 ไปยังที่ตั้งในปัจจุบัน ในปี 2003 โรงเรียนได้ก่อสร้าง ห้องเรียนที่ทันสมัย ประกอบด้วยห้องดนตรี ห้องมัลติมิเดียและห้องเรียน-ทดลองทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 91 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-17 ปี นักเรียนจำนวน 1 ใน 3 ของนักเรียนทั้งหมด เป็นนักเรียน ชั้น 9 และ จำนวน 2 ใน 3 ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียน ชั้น 10  โรงเรียนเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีสติปัญญาเป็นปกติทั่วไป

ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูล มีความพิเศษในด้านการสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน นักเรียนกลุ่มนี้มีประมาณ 25% ของนักเรียนในแต่ละห้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเหล่านี้ การเรียนการสอนจึงแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ   เราพยายามอย่างยิ่งในการเน้นการสอนด้วยสื่อทางด้านการมองเห็นภาพที่ชัดเจนในการเรียนการสอนทั้งหมด และการทำงานร่วมกัน โรงเรียนใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนและการสื่อสารกับนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาในการได้ยิน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ความถี่หลากหลาย (อุปกรณ์มัลติฟรีเควนซ์ เอฟเอ็ม)รุ่นล่าสุด ยังมีนักเรียน 1-2 คนที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวของร่างกาย  ทางโรงเรียนจึงได้จัดจ้างครูซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านการพูดและการฟังไว้ประจำโรงเรียน

ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูล ทำงานโดยคำนึงถึง การบูรณาการของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูล มีนโยบายในการจัดการด้านอาหารให้ถูกหลักโภชนาการถึง 6 มื้อในแต่ละวัน ซึ่งหัวใจสำคัญคือ บริโภคสีเขียวให้มาก รับประทานอาหารที่มีกากใย และปรุงอาหารด้วยตัวเอง  นักเรียนของเราจะเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้าทุกวัน

ฟริซเซ่นบอร์ก เอฟเตอร์สกูลยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเดนมาร์คที่ปลอดบุหรี่

เราให้ความสำคัญทางด้านเอกสารและการประเมินผลจากการทำงานของโรงเรียน ดังนั้นเราจึงประสานงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมายอีกทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเพื่อให้โรงเรียนมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง