I henhold til lov for efterskoler og frie fagskoler (LBK nr 1903 af 6/10/2021) §2,7 og §2,8 kræves det at skolen tilrettelægger en plan for skolens samlede undervisning.

Denne plan laves årligt, og den seneste evaluering for skoleåret 2022/23 kan læses neden for.

Årets undervisningsevaluering har centreret sig om udvalgte eksamensforberedende fags indholdsplaner. Et øget elevoptag i skoleåret 2022/23 har endvidere foranlediget et særligt fokus på elev-organisering og holddannelse. Evalueringen er foretaget i forbindelse med pædagogiske dage i august måned 2023.

Dansk

Vi har vurderet, at vi i skoleåret 22/23 har manglet faglig dynamik på tværs af klassetrin, og på baggrund af det, vender vi tilbage til at opdele eleverne efter storhold, da vi ønsker at 9. klasse lukrerer fagligt ved at have undervisning sammen med 10. klassetrin. 
Ydermere danner vi hold ud fra skolens 12 kontaktgrupper, hvilket er med til at sikre social og faglig stabilitet blandt eleverne. 

 

Matematik

Undervisningsevalueringen har givet anledning til følgende opmærksomhedspunkter:

  • Mere fokus på hverdagsrelaterede problemstillinger evt. fra erhvervslivet. Det havde vi gode erfaringer med i statistikforløbet i skoleåret 22/23. Det vil vi have større fokus på i skoleåret 23/24.
  • Det fungerer fortsat rigtig godt, at der i matematik fordeles hold ud fra elevernes niveau.
  • Når holdene varierer i holdstørrelse og undervisningstempo, oplever vi at have bedre muligheder for at motivere, tilpasse udfordringer samt hjælpe den enkelte elev.
  • Som grundlag for holddelingen har vi brugt løsning af et opgavesæt. Vi vil til det kommende skoleår opkvalificere dette sæt og vores samtale med eleverne om deres motivation og vanskeligheder i matematik. 
  • Vi har blandet 9. og 10.klasserne på holdene. Vores erfaring fra skoleåret 22/23 på de to hurtigere hold var, at det fungerede godt at samle 9.klasserne på det ene af de to hurtigere hold. Det vil vi fortsat bestræbe os på. 
  • Hvis det vurderes i løbet af efterskoleåret, at en elev har brug for at skifte til et nyt hold, fastholder vi den mulighed.

 

Engelsk

I engelsk har vi valgt at fortsætte med samlæste hold (9. og 10. kl.), da eleverne på tværs af niveau i højere grad får mulighed for at lære af og med hinanden. Vi har valgt at fortsætte med at tilbyde Cambridge-engelsk som en valgfri og integreret del af den obligatoriske engelskundervisning. Disse hold er også samlæste.

Det har i det forløbne år fungeret godt, at indholdet i undervisningen fordeles i fire overordnede temaer, som er fælles for hele skolen. Dette giver mulighed for øget teamsamarbejde på tværs af holdene, og denne organisering vil vi fortsætte med i det kommende år.

 

Undervisningsevaluering 2023/24

I skoleåret 2023/24 er målet for undervisningsevalueringen, at udvalgte fag evaluerer og evt. justerer eksisterende indholdsplaner ift. “stå-mål-med-kravet” jf. folkeskolens Fælles Mål.

Disse fag vil fremlægge disse indholdsplaner for skolens ledelse og bestyrelse i løbet af skoleårets planlagte række af bestyrelsesmøder.