Lokal efterskolestøtte

Principper vedr. tildeling af lokal efterskolestøtte (tidligere kaldt individuel supplerende støtte) til elever ved Frijsenborg Efterskole. 

På den årlige finanslov fastsættes et tilskudsbeløb pr. elev til individuel, supplerende elevstøtte. Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle, supplerende elevstøtte.

  • Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
  • Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling skal respekteres.
  • Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 understregede det sociale sigte i målsætningen om at ”sikre:at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på efterskole.” Under denne overskrift er der fra 2012 sket en ekstraordinær stigning i skolernes pulje til lokal efterskolestøtte. På Frijsenborg Efterskole tildeles støtten efter en konkret, individuel vurdering, i denne vurdering indgår flere faktorer, f.eks.:
  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed, svagt indtægtsgrundlag eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Andre forhold. 

Procedure vedr. tildeling på Frijsenborg Efterskole.

I forbindelse med at forældrene indsender oplysninger vedr. indkomstforhold til brug for beregning af statstilskud, orienteres forældrene om muligheden for at søge Lokal efterskolestøtte.

I samarbejde mellem skolens ledelse og skolens sekretær udarbejdes en oversigt over, hvorledes midlerne foreslås forbrugt forud for et skoleår. Oversigten tager udgangspunkt i de eventuelle ansøgninger, der er kommet til skolen, samt i de informationer om konkrete elevers sociale situation, der er fremkommet i ansøgningsperioden.

Oversigten forelægges bestyrelsesformanden til orientering, hvorefter de involverede familier orienteres af skolens sekretær. Oversigten kan bruges til den øvrige bestyrelse, ligesom oversigten kan rekvireres af revisor således at han kan føre kontrol med anvendelsen af skolen pulje til individuel, supplerende elevstøtte. Uforbrugte midler kan overføres til senere regnskabsår.

Afgørelser vedr. tildelingerne, der i praksis forventes at blive truffet af skolens daglige ledelse, kan ankes til skolens bestyrelse. Der findes ikke andre klageinstanser.

Bestyrelsen ved Frijsenborg Efterskole onsdag d. 11. april 2012.