Forskningsprojekt vedr. CI-elever

Forskningsprojekt om udbytte af musik hos unge med CI på Frijsenborg efterskole

Frijsenborg efterskole deltog i 2013 i et videnskabeligt forskningsprojekt, som foregik i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og Øre-­, Næse-­, Halsafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Formålet var at undersøge virkningen af et intensivt musikundervisningsforløb på musik-­ og sprogopfattelsen hos unge med cochlear implantat (CI), og både efterskoleelever med CI og med normal hørelse deltog i projektet. Initiativtager til projektet er docent Bjørn Petersen, som i forbindelse med sit Ph. D.-­studium tidligere har undersøgt udbyttet af musikalsk høretræning hos børn og voksne med CI.

Baggrund

Cochlear implantation er i dag standardbehandling af børn og voksne med svært eller absolut høretab. Antallet af personer der får et CI er steget støt de seneste år, og ca. 1600 danskere bruger apparatet på daglig basis. Fremover vil hovedparten af børn og unge med CI være integreret blandt jævnaldrende med normal hørelse i skoler og i deres fritid. For den nuværende generation af teenagere med CI er udbyttet af CI ikke fuldt belyst. I følge udenlandske studier afviger de CI-­ opererede unges læse-­ og skrivefærdigheder dog ikke signifikant fra deres normalthørende jævnaldrendes. Til gengæld oplever mange vanskeligheder både med at opfatte detaljer i sprog og med at udtrykke sig verbalt. Fordi disse unges evne til at kommunikere med deres CI har betydning for deres trivsel, selvværd, sociale liv og uddannelsesmuligheder, er det derfor vigtigt, at der iværksættes projekter, der undersøger alderssvarende og auditive metoder til at videreudvikle høre-­ og talefærdigheder.

CI og musik

Et CI er først og fremmest indrettet til at fremme taleopfattelse, og gengiver derfor ikke den komplekse lyd af musik naturligt. Ikke desto mindre findes der eksempler på CI-­brugere, der har stor glæde af at lytte til musik. Der findes ikke entydige svar på dette modsætningsforhold, men Bjørn og hans kolleger har vist, at det gennem musikalsk høretræning er muligt at forbedre evnen til at genkende og skelne melodi, rytme og klangfarve signifikant hos voksne CI-­brugere. Sammenholdt med udenlandske studier tyder meget dermed på, at det i kraft af hjernens omstillingsevne er muligt at overvinde implantatets begrænsninger og udvikle en forbedret evne til at opfatte elementer i musik, og dermed en forøget glæde ved at lytte til den.

Musik og sprog

Musik og sprog deler grundlæggende aspekter som melodi, rytme og klangfarve og flere undersøgelser har vist, at musikundervisning kan have gavnlig indflydelse på udvikling af mundtlig og skriftlig sprogforståelse hos normalthørende børn. Melodiske udsving i sprog medvirker til at fremhæve betydningen, så for eksempel et spørgsmål kan skelnes fra en konstatering. Rytme i form af varighed, tempo og betoning medvirker til at skabe mening og struktur i både musik og sprog.

Klangfarve, karakteriseret ved især overtoner, er det der gør det muligt at høre forskel på lyde i både musik og sprog fx eksempel vokaler. Der er derfor grund til at tro, at en styrket opfattelse af melodi, rytme og klangfarve kan være gunstig, ikke kun for opfattelsen af musik, men også for udviklingen af sproglige færdigheder.

Projektets indhold

Frijsenborgelever med CI deltog i et særligt tilrettelagt musikundervisningsprogram. Programmet bestod af to dele: 1) en musikalsk udøvende del, som indeholder sangundervisning, rytmetræning og almen musikforståelse og som varetages af lærere og studerende fra musikkonservatoriet, og 2) en computerbaseret høretræningsdel, som består i korte daglige musikalske lytteøvelser.

Før og efter forløbet testes deltagernes musikalske og sproglige skelneevne. Disse tests suppleres af målinger med EEG (elektroencefalografi), der registrerer hjernens respons på forskellige musikalske stimuli. Resultaterne af tests og EEG analyseres efterfølgende med henblik på at vurdere, om der kan måles en effekt af musikundervisningen. For at skabe mulighed for at sammenligne opfattelsen af musik med hhv. CI og normal hørelse skal en gruppe af normalthørende elever udføre de samme tests og EEG-­målinger som eleverne med CI. Alle deltagere skal desuden svare på en separat spørgeskemaundersøgelse, der undersøger de unges musikalske lyttevaner og glæde ved musik.

Perspektiv

Projektet kan bidrage med ny viden om dels den mulige effekt af musikundervisning på opfattelse af musikalske grundelementer og sproglig skelneevne, dels om sammenhængen mellem musikbrug, musikalske og sproglige hørefærdigheder og en række baggrundsfaktorer hos unge med CI. Derudover kan projektet bidrage med ny indsigt i, hvorledes hjernen skelner mellem og responderer på en række musikalske stimuli efter cochlear implantation og om dette påvirkes af musikalsk træning. Resultaterne kan på længere sigt få betydning for kvaliteten af den vejledning, rådgivning, undervisning og tekniske hjælp der tilbydes CI-­brugere samt prognosticering af udbyttet hos CI-­ kandidater. Også i forhold til den voksende population af spæd-­ og førskolebørn med CI, hvis lydopfattelse det er vanskeligere at vurdere, kan denne viden have betydelig værdi. Endelig kan materialer og erfaringer fra musiktræningsprogrammet inddrages i de fremtidige undervisningstilbud til unge CI-­brugere på skoler, efterskoler, gymnasier o.l.

Projektet er godkendt af den Videnskabetiske Komité for Region Midtjylland og støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Udover Bjørn Petersen deltager professor, overlæge Therese Ovesen fra Aarhus Universitetshospital og professor Peter Vuust fra Det Jyske Musikkonservatorium i forskningsprojektet. 

Implementering på skolen

På skolens hjemmeside – under INDHOLDSPLAN fremgår det hvorledes erfaringerne af ovenstående fra skoleåret 2014-15 er blevet en integreret del af skolens arbejde med unge CI brugere