Vejledning

Uddannelses-, erhvervs- og karierrervejledning

Formål:

Vejledningen indgår som en integreret dimension i skolens arbejde med at danne og uddanne de unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Vejledningen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre de unge livsduelige, uddannelses-parate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Vejledningsprocessen skal skabe muligheder for, at de unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg. Vejledningsprocessen skal styrke de unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

Vejledningen tilstræbes at udnytte efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejlednings-tilgange og -aktiviteter.
Vejledningsprocessen finder sted i et tæt samarbejde mellem vejledere, faglærere, kontaktlærere og skolens øvrige personale. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejds-partnere.

Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen og understøtter skolens værdigrundlag.

Skolens vejledere:     

Ann Christensen, ac@fus.dk    
Rasmus Raun, rr@fus.dk
Nanna March, nm@fus.dk

 

Årets vejledning tilsigter: 

  • At oplyse og informere eleverne om uddannelsessystemet og om krav og forudsætninger for at kunne påbegynde en videre uddannelse.
  • At bibringe eleverne kendskab til sammenhænge mellem uddannelse, erhverv og samfund.
  • At kvalificere til og gøre det muligt for eleven at træffe et selvstændigt uddannelses- og erhvervsvalg på baggrund af elevens ønsker og kompetencer.
  • At give den enkelte elev kompetencer til selvstændigt at kunne søge og anvende tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder IT-baserede tilbud.
  • At forestå den obligatoriske brobygning for 10. kl. eleverne.
  • At inddrage forældrene i vejledningen og elevens uddannelsesplanlægning.
  • At inddrage og udnytte tidligere elevers erfaringer i vejledningsprocessen.
  • At give eleverne tilbagemelding på deres uddannelsesønske i forhold til deres faglige forudsætninger og indsats.

 

 


Årets gang med vejledning 

Introugen
Samtale med kontaktlærer med udgangspunkt i elevens beskrivelse af sig selv samt overordnede mål for skoleåret – herunder foreløbige planer for uddannelse og erhvervsvalg.

Stamholdstime/kollektiv vejledning ved vejlederne med information om vejledningen på Fus, ungdoms-uddannelsernes opbygning, ind-dragelse af elevens foreløbige fremtidsplan og valg af brobygning for 10. kl. 

August-oktober
Overgangsvejledning i form af individuelle samtaler og/eller gruppevejledning. Fokus på elever, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at håndtere skiftet til efterskole.

Oktober
Uge 40
Kontaktlærere og faglærere i dialog med eleven om trivsel, faglig status, mål, delmål og egen indsats.

Uge 41
Forældresamtaler mellem elev, forældre og kontaktlærer med fokus på overblik over elevens faglige, personlige og sociale kompetencer og det foreløbige valg af ungdomsuddannelse.

Uge 41
Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning (Uddannelse og Job) under overskriften ”Det gode liv”. Med udgangspunkt i elevernes drømme og ønsker for fremtiden afholdes stamholdsundervisning, hvorunder der ex. kan arbejdes med karierrelinjer, leverum, etc.

November
OSO opgave: 
Fortælletime/kollektiv vejledning v/vejlederne med intro til den forestående brobygningsuge for 10. kl. samt information om Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), som udarbejdes før, under og i forlængelse af brobygningsforløbet.

OSO tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan og har bl.a. til formål at skabe rum for elevernes fordybelse i personlige og faglige forudsætninger i forhold til uddannelsesvalget. Der arbejdes med refleksion og efterbehandling af brobygningen, valg af fremtidig ungdomsuddannelse og fordybelse i evt. fremtidigt erhverv. Eleven udfærdiger en skriftlig opgave, som sammen med en mundtlig fremlæggelse af opgavens hovedlinjer bedømmes af kontaktlæreren i form af en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, en karakter. Den mundtlige fremlæggelse foregår i kontaktgruppen, som danner reflekterende team. Herved sikres inddragelse af 9. kl. elever, hvis egne uddannelses- og fremtidsplaner ligeledes italesættes i processen.

Forældre-karriere-aften:
Et bredt udsnit af forældre inviteres til at fortælle om egne erhverv og uddannelsesveje. Arrangementet er obligatorisk for eleverne. 

Uddannelsesparathedsvurdering:
Rundbordssamtaler på stamholdene. Alle elevers ungdomsuddannelsesønsker gennemgås af stamholdslærerne, som i kraft af deres faglærer- og kontaklærerkendskab til eleverne foretager individuelle uddannelsesparathedsvurderinger (upv) med henblik på tilbage-melding til eleverne. Upv foretages med udgangspunkt i elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og er en helhedsvurdering, hvor det særlige kendskab til eleven i alle efterskolens rum inddrages og udnyttes.

November-december
Første individuelle samtale mellem vejleder og elever: 
Fokus på elevens afklaringsproces og de tanker, skoleårets vejledningsaktiviteter har afstedkommet. Tilbagemelding fra stamholdslærere i form af foreløbig uddannelsesparathedsvurdering i forhold til elevens aktuelle uddannelsesønske. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem elevens ønske og stamholdslærernes parathedsvurdering inddrages forældrene hurtigst muligt i vejledningsprocessen.

Terminsprøver i december og evt. efterfølgende samtaler mellem faglærere og elever danner basis for 2. forældresamtale i januar, som har fokus på elevens endelige uddannelsesønske, faglige status og foreløbige opnåelse af faglige mål.

Januar-februar
Åbent-hus-arrangementer:
Eleverne opfordres til at benytte sig af åbent-hus-arrangementer på relevante ungdomsuddannelser.

Anden individuelle samtale mellem vejleder og elever efter behov.
Endelig upv afgives af vejleder, kontaktlærer og faglærer i fællesskab.
Skolens vejledere afholder introduktion til optagelse.dk-systemet og yder assistance til udfyldning og afsendelse af ansøgninger efter behov.

Februar-marts

Uddannelsesplanen og ansøgningen til ungdomsuddannelsen rettes endeligt til og underskrives.
Senest 1.3 afsendes den underskrevne ansøgning til kommende uddannelsessted.
Overholdelse af deadline er et forældreansvar.

April-Juni
Yderligere vejledning af elever, som evt. ændrer uddannelsesønske, ikke optages på den ønskede uddannelse eller har særlige behov for individuel støtte i overgangen til ungdomsuddannelse.

Maj-juni
Forhenværende elever inviteres til café-aften med det formål at fortælle om deres oplevelse af overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.

September
Til skolens gensynsdag for det netop dimitterede hold er der mulighed for samtale med en vejleder eller lærer om evt. opståede problematikker i det videre forløb.

I årets løb arrangeres og tilbydes gruppevejledning efter behov og med varierende indhold.
Af temaer kan nævnes: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, 10. klasse – hvorfor?, Angst for de forestående prøver, m.fl.
Der afholdes ligeledes foredrag og arrangementer af aktuel karakter, der kan medvirke til understøttelse af de unges valgprocesser.

På Frijsenborg Efterskole tilstræbes det, at fagene understøtter udviklingen af de unges kendskab til uddannelse og erhverv og styrker den enkeltes valgkompetence. Dette sikres i form at varierede arbejds- og samarbejdsformer, valg af rammer for undervisningen, valg af indhold og materialer i fagene, mv. I et vejledningsmæssigt perspektiv arbejdes der med elevernes læring, selvindsigt, aktive engagement og deres oplevelser og erfaringer.

Vejledningen er underlagt løbende evaluering, idet skolen deltager i den årlige UNI-C brugerundersøgelse af efterskolernes vejledning.