Uddannelses-, erhvervs- og karierrevejledning

Formål
Vejledningen indgår som en integreret dimension i skolens arbejde med at danne og uddanne de unge til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Vejledningen tager udgangspunkt i individet og er en proces, der har til formål at gøre de unge livsduelige, uddannelses-parate og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Vejledningsprocessen skal skabe muligheder for, at de unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold af betydning for deres karrierevalg, så de styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe reflekterede valg. Vejledningsprocessen skal styrke de unge i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv.

Vejledningen tilstræbes at udnytte efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejlednings-tilgange og -aktiviteter.
Vejledningsprocessen finder sted i et tæt samarbejde mellem vejledere, faglærere, kontaktlærere og skolens øvrige personale. Efterskolens fællesskaber er et væsentligt rum for vejledningen.

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejds-partnere.

Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt, ligeværdighed, uafhængighed og åbenhed i vejledningen og understøtter skolens værdigrundlag.

Skolens vejledere:    
Ann Christensen, ac@fus.dk   
Rasmus Raun, rr@fus.dk
Nanna March, nm@fus.dk

 

 

Årets vejledning tilsigter: 

  • At oplyse og informere eleverne om uddannelsessystemet og om krav og forudsætninger for at kunne påbegynde en videre uddannelse.
  • At bibringe eleverne kendskab til sammenhænge mellem uddannelse, erhverv og samfund.
  • At kvalificere til og gøre det muligt for eleven at træffe et selvstændigt uddannelses- og erhvervsvalg på baggrund af elevens ønsker og kompetencer.
  • At give den enkelte elev kompetencer til selvstændigt at kunne søge og anvende tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder IT-baserede tilbud.
  • At forestå den obligatoriske brobygning for 10. kl. eleverne.
  • At inddrage forældrene i vejledningen og elevens uddannelsesplanlægning.
  • At inddrage og udnytte tidligere elevers erfaringer i vejledningsprocessen.
  • At give eleverne tilbagemelding på deres uddannelsesønske i forhold til deres faglige forudsætninger og indsats.