Generalforsamling 2018

26 april 2018, Administrator

Britt Bøgild leder generalforsamlingen på fornem vis.

Bestyrelsens beretning kan læses her.

Referat af generalforsamling på Frijsenborg Efterskole onsdag den 25. april 2018

Generalforsamlingen blev indledt med at vi sang skolens sang: Her rejses der mure.

 Bestyrelsesformand Jens Ove Friis bød velkommen.

 1. Valg af dirigent.
 2. Britt Bøgild blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.
 3. Dirigenten takkede for valget, fortalte om sin tilknytning til skolen som både tidligere elev og tidligere mor til elev på skolen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 4. Bestyrelsens beretning.
  1. Formand Jens Ove Friis aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil i morgen være at se på skolen hjemmesiden. Nedenstående er et resume af beretningen.
  2. Beretningen tog udgangspunkt i bladet Efterskolen og beslutningen på Efterskolernes årsmøde om revidering af det statslige tilskudssystemet til efterskolerne. Årsmødet var stærkt præget af den debat, der handlede om fire forslag til ændring af tilskuddet, afstemning på årsmødet viste en stor tilslutning til de forslag som efterskoleforeningens bestyrelsen fremlagde. Afstemningsresultatet er senere bekræftet gennem en urafstemning på alle skoler.
 • Vi har på skolen fået en ny ledelsesstruktur, som betyder at vi nu har to forstandere: Jens og Brian. Lidt firkantet kan man sige at Jens primært står for det pædagogiske og er skolens ansigt ud af til og Brian står for personaleledelse og økonomi.
 1. Vi er i proces med at få etableret et nyt fitnesslokale, det nuværende lokalet er ikke på niveau med hvad man forventer i fag.
 2. Formanden har i en kronik i Efterskolebladet skrevet om de problemer vi har i Danmark med at rekruttere elever til erhvervsuddannelserne og holdningen til hvilke uddannelser og erhverv, der giver prestige og hvordan forældrene ser på. Efterskole gør meget for at vejlede de unge, men de skal naturligvis selv træffe valget om deres fremtid.
 3. Formanden takkede bestyrelsen og ledelsen for samarbejde i årets løb.
 • Skolen er udfordret mht til rekruttering af drenge.
 • Beretningen blev debatteret særligt mht ideer til rekruttering. Forslag fra forsamlingen gik på at få de unge mennesker til at beskrive hvad de synes er det bedste og vigtigste. F eks. foreslog deltagerne at elever laver en dagsvideo og lægger på nettet hvor man f.eks. følger en efterskoleelev en dag. Brug gamle elevers refleksioner. Rundvisninger skal være bedre. Bliv bedre til at beskrive, hvad det er denne skole kan. De nuværende elever kunne besøge deres gamle skole og fortælle hvad efterskolen har gjort for dem.
 1. Forstanderens beretning.
  1. Jens Petersen fremlagde skolens beretning. Nedenstående er et resume: En god beskrivelse af hvad efterskolen kan gav finansminister Kristian Jensen på Efterskoleforeningens årsmøde, hvor han fortalte at det han fik med fra sit efterskoleophold var at han blev mere klar på flg spørgsmål: Hvem er jeg? Hvem vil jeg gerne være? Hvordan kommer jeg derhen?
  2. Jens gennemgik de fire forslag til revision af statstilskuddet, som blev behandlet på årsmødet.
 • En gruppe elever deltager i generalforsamlingen som gæster for at opleve hvad en generalforsamling er.
 1. Skolens arbejde med inklusion og flygtninge som både vigtigt og meget meningsfuld for såvel eleverne som os der arbejder her.
 2. Med udgangspunkt i resultater fra en undersøgelse af CEFU, der påviser at mange unge, især piger mistrives pga indre og ydre pres beskrev Jens, hvordan efterskolefællesskabet kan medvirke til at mindske dette pres. Gennem de personlige elevfortællinger får eleverne indsigt i andre livsforløb og skæbner som de kan lære af, og de fortællende bliver mere bevidst om hvem de selv er jvf Kristian Jensen.
 3. Vi mangler i dag Inger Andersen, tidligere elev, der altid har deltaget i vores generalforsamling. Hun blev 80 sidste år og vi sendte naturligvis en buket blomster.
 • Tak til personale og bestyrelse for godt samarbejde i året.
 • Beretningen blev sat til debat og specielt spørgsmålet om hvordan man rekruttere drenge blev drøftet. En kommentar: kok-amok er et hit. 
 1. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
  1. Regnskabet blev gennemgået af forstander Brian Ovesen. Indledningsvis bemærkede Brian ambitionen om at lægge mere vægt på FN’s 17 Verdens mål. Vi har i år fået en anmærkning , for første gang (!) pga et ”paradigmeskift” i regnsskabsafrapporteringen. Det betyder at man nu ikke må tage budgettal med for kommende år i det regnskab der aflægges.
  2. Særligt blev faldet i tilskud til specialundervisning bemærket, samt ændringer i postering af lovpligtige personaleomkostninger.
 • Øgede administrationsudgifter pga udgifter til arkitekt i forbindelse med det planlagte fitness lokale.
 1. Årsrapporten skal ikke godkendes. Dirigenten efterlyste perspektiver på en eventuel udvidelse.
 2. Fastsættelse af medlemskontingent og forfaldsdato.
  1. Forslag om uændret kontingent på 100 kr/år blev vedtaget.
 3. Indkomne forslag. Ingen
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant for disse.
  1. Alle bestyrelsesmedlemmerne blev af dirigenten bedt om at præsentere sig selv. Jens Ove Friis, Mogens Keldsen, Anne Ron er ikke på valg.
  2. På valg er: Annie Skov Andersen, Jesper Poulsen, Peder Poulsen og Helle Svenningsen alle 4 villig til genvalg.
 • Desuden opstillede Mia Byrialsen.
 1. Dirigenten gennemgik valgproceduren. Det blev understreget at skolens ansatte ikke kan stemme og ikke er valgbare. Kun medlemmer af skolekredsen kan stemme.
 2. Som stemmetæller er Olav Nielsen og Aage Daubjerg valgt.
 3. Valgt blev Annie Skov, Jesper Poulsen, Peder Poulsen og Mia Byrialsen som suppleant blev Helle Svenningsen blev valg.
 • der var i alt 26 stemmeberettigede skolekredsmedlemmer.

Eventuelt.

                             Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de fremmødte og særligt Helle for hendes fremragende indsats i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen gik de fremmødte ind i spisesalen, hvor et veldækket bord ventede.

 Hammel, den 25.4.2018